Zhang Laboratory Members


Dr. Jian Zhang
Jian Zhang, MD

  Professor
  jian-zhang@uiowa.edu

 

 

 


Hui Guo
Hui Guo, MPA

Research Specialist
hui-guo@uiowa.edu

 

 

 


Yilei Ma
Yilei Ma, MD, PhD

Visiting Scholar
yilei-ma@uiowa.edu

 

 

 


Na Tang
Na Tang, MS, MBBS

Visiting Scholar
na-tang-1@uiowa.edu

 

 

 


Mike Wurth
Mike Wurth

Research Assistant
mike-wurth@uiowa.edu